Ram och förgylleriidkare föreningen

är en över hund­ra år gam­mal för­e­ning för hant­ver­ka­re inom områ­det tave­lin­ram­ning och för­gyll­ning. Vi sam­lar kun­ni­ga yrkes­ut­ö­va­re och har som ända­mål att främ­ja gemen­sam­ma intres­sen och säk­ra yrkes­skick­lig­he­ten i branschen.

LÄS VÅR KVALITETSPOLICY:

Inom för­e­ning­en finns:
RAMMAKARE — som ramar in och fram­hä­ver moti­vet sam­ti­digt som konst­ver­ket beva­ras på bäs­ta sätt. Ram­ma­ka­ren vet vil­ka mate­ri­al som bör användas.

FÖRGYLLARE - som även till­ver­kar orna­ment och för­gyl­ler ramen med äkta blad­guld och ger den en vac­ker patina.

STILRAMMAKARE — som kan till­ver­ka en ram från bör­jan, så att den blir skräd­dar­sydd för konstverket.

Des­sa hant­verk i för­e­ning erbju­der ett kom­plett yrkes­kun­nan­de för att form­ge, till­ver­ka och mon­te­ra all typ av bildkonst.

Vi är med­lem­mar i Hant­ver­kar­nas Riksorganisation.

Comments are closed.