Protected: Protokoll

This con­tent is pas­sword pro­tec­ted. To view it ple­a­se enter your pas­sword below:

Besöket på Litografiska på Sundbygård

Klic­ka på län­ken för att läsa om studiebesöket.

Lito­gr Muse­et i Huddinge

Protected: Logotyp att ladda ner

This con­tent is pas­sword pro­tec­ted. To view it ple­a­se enter your pas­sword below:

SM I KONSTINRAMNING

Den 5 feb­ru­a­ri arran­ge­ras SM i konstin­ram­ning! Täv­ling­en anord­nas i sam­band med Glas­da­gen på nya Qua­li­ty Hotel Glo­be i Stockholm.

Under dagen kom­mer Glas­da­gens del­ta­ga­re få till­fäl­le att rös­ta på sin favo­rit bland SM-täv­lings­bi­dra­gen — Publi­kens Favo­rit 2016 och en proffsju­ry kom­mer att utse Svensk Mäs­ta­re i Konstin­ram­ning 2016. Pris­ut­del­ning i de båda täv­lingska­te­go­ri­er­na för­rät­tas under den avslu­tan­de mid­da­gen på Qua­li­ty Hotel Globe.

Anmäl dig till SM i konstin­ram­ning senast den 18 december!

Läs mer om täv­ling­en på föl­jan­de länk. SM_Konstinramning_2016

Besöket hos Konstlist

En verk­li­gen inspi­re­ran­de och beri­kan­de dag i Heby!

Besö­ket hos Konst­list var myc­ket trev­ligt och upp­skat­tat av båda parter.
Roligt att se deras nya, frä­scha loka­ler och att träf­fa alla anställda.
Vi bjöds på god mat och dryck och blev visa­de runt i loka­ler­na. Patrik och Has­se demon­stre­ra­de sina oli­ka maski­ner (pp-skä­ra­re, klipp, spik­ma­ski­ner mm) och vi fick väl­ja och vra­ka bland deras sto­ra sor­ti­ment av ram­list- och kartong-prover.
En skön buss med trev­lig buss­chauf­för och top­pen­vä­der  gjor­de ock­så sitt till den fina stämningen!

Gesällprov i Konstinramaryrket

BrevbilagaInbjudan_gesallprov_16 okt_2015

Provbestammelser_Konstinramaryrket_150320

Protected: Årsmöte 23 april 2015

This con­tent is pas­sword pro­tec­ted. To view it ple­a­se enter your pas­sword below:

Protected: Lyckad träff på Artipelag!

This con­tent is pas­sword pro­tec­ted. To view it ple­a­se enter your pas­sword below:

Protected: Ur konsumentlagen

This con­tent is pas­sword pro­tec­ted. To view it ple­a­se enter your pas­sword below:

Protected: Information till medlemmarna.

This con­tent is pas­sword pro­tec­ted. To view it ple­a­se enter your pas­sword below: