Historik

Det förs­ta mötet ägde rum den 24 maj 1899.
Då när­va­ra­de C F Smed­berg vald till Ord­fö­ran­de, Claes Hult­berg vald till sek­re­te­ra­re, Axel Johans­son, FR Elving, Gus­tav Svens­son, G Berg­ström och J Johansson.

För­e­ning­ens syf­te var att söka åstad­kom­ma en all­män och stark sam­man­slut­ning av yrkes­ut­ö­va­re, höja yrkes­skick­lig­he­ten inom fac­ket, gag­na gemen­sam­ma intres­sen och med­ver­ka till genom­fö­ran­de av för yrket och dess utö­va­re för­del­ak­ti­ga villkor.

Du kan  lita på din ram­ma­ka­re som är med­lem i SRFF
STOCKHOLMS RAM OCH FÖRGYLLERIIDKAREFÖRENING.

Srff har all­tid arbe­tat hårt för att höja kom­pe­ten­sen inom yrket och anpas­sat sig till dagens yrkes­krav. I bör­jan var det glas­mäs­te­ri och för­gyl­le­riyr­ket som domi­ne­ra­de, seder­me­ra till­kom ram­ma­ke­riyr­ket, det är nu det mest repre­sen­te­ra­de. Vi kan skry­ta med att för­e­ning­en är en bransch­or­ga­ni­sa­tion och gransk­nings­nämnd för gesäll- och mäs­tar­brev inom för­gyl­le­ri, för­gyl­le­rire­stau­re­ring och stil/spegelmakare.

Våra ord­fö­ran­de under åren.
C F Smed­berg Glas­mäs­ta­re (1899 — 1904)

August Anders­son För­gyl­la­re (1904 — 1917)
Edvard Nils­son Glas­mäs­ta­re (1917 — 1939)
Nils Hult­berg För­gyl­lar­mäs­ta­re (1939 — 1950)
Gös­ta Lar­s­son För­gyl­lar­mäs­ta­re (1950 — 1970)
Nils Löf­gren För­gyl­la­re (1970 — 1972)
Arne Käm­pe Ram­ma­ka­re (1972 — 1978)
Hen­ry Elter­by Ram­ma­ka­re (1978 — 1989)
Kata­ri­na Lind­gren Ram­ma­ka­re (1989 — 1993)
Ulf Gyll­ner Ram­ma­ka­re (1993 — 2001)
Per Lar­s­son För­gyl­la­re (2001 — 2005)
Jan Lun­din Ram­ma­ka­re (2005 — 2009)
Björn Rodell Ram­ma­ka­re (2009–  2012)
Johann­nes van Natij­ne Ram­ma­ka­re (2012 — 2014)
Lou­i­se Alm­s­tedt (2015-

Comments are closed.