Kvalitetspolicy

Alla med­lem­mar skall arbe­ta uti­från kva­li­tets­po­li­cyn som inne­bär att:

  • Med­lem­mar­na har doku­men­te­rad yrkes­skick­lig­het t ex genom yrkes­be­vis som gesäll- och Mäs­tar­brev eller lång erfa­ren­het inom sitt yrke.
  • Med­lem­mar­na tar ansvar för att arbe­tet blir utfört på fack­mäs­sigt sätt.
  • Kva­li­tén med vil­ken arbe­tet utförs skall synas, kän­nas och bestå.
  • Rekla­ma­tio­ner tas på all­var och ses som en möj­lig­het att lära mer om kun­dens för­vänt­ning­ar och krav.
  • Med­lem­mar­na är upp­da­te­ra­de på ny tek­nik och nya mate­ri­al och väger all­tid in miljöaspekterna.

Comments are closed.